Konkursy - Dla dzieci

Dla dzieci

ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA

„ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA”

REGULAMIN KONKURSU


1. Organizatorem konkursu pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza” jest Dwór Czeczów- jednostka organizacyjna Domu Kultury "Podgórze" oraz Szkoła Podstawowa Nr 124 w Krakowie.

2. Celem konkursu jest przybliżenie postaci Henryka Sienkiewicza, jako wielkiego podróżnika i pisarza. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci pisarza.

3. Konkurs przeprowadzony będzie 2 grudnia 2016, w godzinach: 10.00- 12.00, w Dworze Czeczów- ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Kraków.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI (szkoła podstawowa).W konkursie mogą brać udział reprezentanci poszczególnych klas, zebrani w czteroosobowych grupach (zespołach) - każda klasa zgłasza do udziału w konkursie jedną reprezentację, składającą się z czterech uczestników.

5. Forma konkursu to gra odbywająca się w przestrzeni Dworu Czeczów. Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej ilości punktów dla swojego zespołu, dzięki prawidłowo wykonanym poleceniom konkursowym.

6. Pytania i zadania konkursowe oparte będą na wybranych fragmentach "Listów" H. Sienkiewicza z podróży do Ameryki Północnej oraz Afryki. Fragmenty te zostaną udostępnione przez organizatorów konkursu jako załącznik do regulaminu konkursowego.

7. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięskich zespołów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów.


Dla dzieci

KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO W DOMU, SZKOLE I NA DRODZE"

REGULAMIN KONKURSU

„Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy”


1. Organizatorami konkursu „Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy” jest Dom Kultury „Podgórze” – Dwór Czeczów, Szkoła Podstawowa Nr 124 w Krakowie oraz Rada Dzielnicy XII, której przewodniczący, pan Zbigniew Kożuch, objął patronat honorowy na nim. Wsparcie merytoryczne zapewniły: Oddział IV Podgórze Straży Miejskiej w Krakowie oraz Komisariat VI Policji w Krakowie.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych: SP Nr 24, SP Nr 41, SP Nr 111, SP Nr 117, SP Nr 124, SP nr 148, SP Nr 157.

3. Organizator zapewnia możliwość udziału w zajęciach przygotowawczych poprowadzonych przez funkcjonariusza policji oraz ratownika medycznego, które odbędą się w Dworze Czeczów w dniu 9 czerwca o godz. 10.00.

4. Dyrekcje szkół zapewniają uczniom biorącym udział w konkursie opiekę pedagogów na czas trwania konkursu.

5. Konkurs składa się z:

a) części teoretycznej obejmującej zagadnienia z następujących zakresów tematycznych:

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- zasady zachowania bezpieczeństwa podczas imprez masowych

- przepisy ruchu drogowego (znaki drogowe, budowa roweru)

- bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach w szkole, domu i na ulicy

- zadania policji, straży miejskiej, straży pożarnej

- znajomość numerów telefonów alarmowych oraz zasad korzystania z nich

- zasady bezpiecznej zabawy i wypoczynku

b)części praktycznej, na którą będą się składać:

- zawody sportowe dla uczniów klas IV

- tor przeszkód sprawdzający umiejętności jazdy na rowerze dla uczniów klas V i VI

6. Konkurs odbędzie się 17 czerwca 2016 roku. Rozpocznie się o godz. 9.30 częścią teoretyczną (czas trwania 25 minut) w Dworze Czeczów przy ul. ks. Popiełuszki 36. Następnie uczestnicy przejdą do mieszczącej się obok Szkoły Podstawowej Nr 124, gdzie zostanie przeprowadzana część praktyczna (czas trwania minimum 120 minut).

7. Sprzęt sportowy oraz rowery niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej zapewniają Organizatorzy.

8. Każda szkoła zgłasza po jednej drużynie 3-osobowej z każdego poziomu nauczania; razem 9 osób z danej szkoły.

9. Do decyzji szkoły pozostawia się sposób wyłonienia uczestników konkursu.

10. Uczestnicy konkursu zgłaszani są drogą mailową na adres biuro@dworczeczow.pl lub telefonicznie pod numerem 12 651 39 12. Termin zgłaszania uczestników upływa 3 czerwca 2016 r.

11. W przypadku zmian o miejscu i dniu konkursu szkoła zostanie powiadomiona pisemnie.

12. W konkursie przewidziane są nagrody indywidualne dla zwycięzców za 1, 2, i 3 miejsca na każdym poziomie nauczania oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Zostanie także wyłoniona najlepsza szkoła.

13. Konkurs będzie oceniać jury, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele Dworu Czeczów, Policji, Straży Miejskiej.

Konkurs odbędzie się 17 czerwca 2016 roku. Rozpocznie się o godz. 9.30 częścią teoretyczną (czas trwania 25 minut) w Dworze Czeczów przy ul. ks. Popiełuszki 36. Następnie uczestnicy przejdą do mieszczącej się obok Szkoły Podstawowej Nr 124, gdzie zostanie przeprowadzana część praktyczna (czas trwania minimum 120 minut).

więcej