Konkursy - Dla młodzieży

Dla młodzieży

KONKURS W 110 ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIUSZA VERNE'A

REGULAMIN

1. CELE KONKURSU
Celem ogólnym konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym wskazanie powieści Juliusza Verne’a jako wartościowego repertuaru lektur dla dzieci i młodzieży – rozwijającego język, wrażliwość i zainteresowania młodych ludzi.

2. UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 4-6, oraz gimnazjów, uczestnicy kół literackich bądź innych kół zainteresowań działających przy szkołach i domach kultury. Każdy z uczestników może złożyć jedną lub kilka prac, w jednej lub obu kategoriach merytorycznych. W ostatnim przypadku każda z prac oceniana będzie niezależnie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych uczestników: do 12-go roku życia; powyżej 12-go roku życia.

3. KATEGORIE MERYTORYCZNE
1)Plastyczna – Prace malarskie - dowolne techniki, rysunek, szkic, rzeźba, instalacja, plakat 2) Literacka – esej, rozprawka, opowiadanie, list, opowiadanie, kartka z dziennika, kartka z pamiętnika, recenzja, utwór poetycki. Prace pisemne (za wyjątkiem utworów poetyckich) nie mogą być mniejsze niż 3 strony A4 czcionką 12 i nie większe niż 8 stron A4 czcionką 12, interlinia 1,5.

4. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC
Prace plastyczne można przesyłać pocztą na adres Dworu Czeczów z dopiskiem „Juliusz Verne” lub dostarczyć osobiście do biura. Prace literackie można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą z dopiskiem “Juliusz Verne” lub przesłać w formie PDF na pocztę elektroniczną, w temacie wiadomości podając „Juliusz Verne” Każda praca powinna mieć dołączony opis zawierający:

1) Imię i nazwisko, wiek autora oraz informację o tym jaką placówkę edukacyjną bądź kulturalną reprezentuje.

2) Określenie kategorii i w przypadku prac pisemnych formy wypowiedzi wybranej przez uczestnika.

Termin zgłaszania prac do konkursu upłynie z dniem 31 marca 2015. Adresy i kontakt podane zostały na końcu regulaminu.

5. JURY: Łucja Korzec, Izabela Gajewska, Gabriela Dragun, Jakub Choros

6. NAGRODY
Nagrody ufundowane zostały przez krakowskie instytucje kultury i będą to zaproszenia dla laureatów wraz z osobami towarzyszącymi do Krakowskiego Parku Wodnego, Filharmonii Krakowskiej, Opery Krakowskiej, Krakowskiego Teatru Współczesnego.

7. FINAŁ KONKURSU
Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 o godz. 12:00 w Sali Balowej Dworu Czeczów. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a laureaci kategorii literackiej zostaną poproszeni o zaprezentowanie fragmentów swojej twórczości.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa z podziękowaniami za udział w konkursie. Wgląd w pisemne oceny jurorów będzie możliwy w trakcie spotkania finałowego. Będzie możliwa także indywidualna rozmowa z jurorami. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

j.-verne.jpgwięcej