KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC"

KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC"

Dla dzieci

ZAPRASZAMY DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "WIELKANOC", KTÓREGO FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ 3 KWIETNIA 2020 R.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIELKANOC”

I.Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II.Cele, tematyka, warunki konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie i zainteresowanie uczestników, tj. dzieci oraz młodzież, tradycjami związanymi z obchodzeniem Świąt Wielkiejnocy, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz stworzenie możliwości prezentacji talentów plastycznych.

Tematem Konkursu są prace plastyczne inspirowane Świętami Wielkanocnymi.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do dnia 27.03.2020 r. własnoręcznie wykonanej pracy – jednej ozdoby. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, mogą mieć formę przestrzenną lub płaską w postaci kart okolicznościowych bądź obrazków. W przypadku prac płaskich powinny mieć maksymalnie format A3. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Prace konkursowe należy opatrzyć czytelną metryczką, zawierającą następujące informacje:

- imię, nazwisko autora

- klasę oraz nazwę i adres placówki szkolno-wychowawczej

- imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego do Konkursu.

Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu oraz na potrzeby wystawy pokonkursowej. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Konieczne jest załączenie deklaracji uczestnika wraz z deklaracją RODO oraz karty nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III.Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Dzielnicy XII – Bieżanów-Prokocim. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- do 6 roku życia (dzieci w wieku przedszkolnym)

- uczniowie klas I-III SP

- uczniowie klas IV-VIII SP.

IV.Termin

Prace wraz z wypełnionymi deklaracjami należy dostarczyć w terminie do 27.03.2020 r. do Dworu Czeczów.

V.Kryteria oceny

Podczas oceniania prac powołana przez Organizatora komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: pomysłowość, staranność wykonania, wrażenia artystyczne, nawiązanie do tradycji świątecznych.

VI.Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów Konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

VII. Finał Konkursu

Finał Konkursu odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w Dworze Czeczów. Wszystkie placówki szkolno-wychowawcze uczestniczące w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.

VIII.Postanowienia końcowe

Autorzy zgłaszanych prac wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Prace złożone na Konkurs nie są zwracane uczestnikom.