KONKURS "LUDZIE WŚRÓD ZWIERZĄT, ZWIERZĘTA WŚRÓD LUDZI: INSPIRACJE PLASTYCZNE"

KONKURS "LUDZIE WŚRÓD ZWIERZĄT, ZWIERZĘTA WŚRÓD LUDZI: INSPIRACJE PLASTYCZNE"

OgólneREGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE

„LUDZIE WŚRÓD ZWIERZĄT, ZWIERZĘTA WŚRÓD LUDZI: INSPIRACJE LITERACKIE”

PARTNERZY: STOWARZYSZENIE DOG RESCUE KOCHAJ SZANUJ POMAGAJ, DWÓR CZECZÓW

MOTTO KONKURSU SŁUŻĄCE INSPIRACJI:

Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem. C. Millan, Cesar's way. [Źródło: https://pl.wikiquote.org; CC BY-SA]
CELE KONKURSU

· Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

· Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

· Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

· Rozwijanie empatii, współodczuwania i identyfikowania się z innymi.

· Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.

· Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów.

· Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania tekstów literackich.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci od 5 roku życia, uczniów klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Grupy przedszkolne i zerówki (5-6 lat): wykonanie pracy plastycznej inspirowanej mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej.

Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2

b. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych: wykonanie pracy plastycznej inspirowanej mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej.

Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2

c. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: praca literacka inspirowana mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej. Dowolna forma literacka. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia. Maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2

d. Uczniowie gimnazjum: praca literacka inspirowana mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej. Dowolna forma literacka. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia. Maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2 

e. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: praca literacka inspirowana mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury. Dowolna forma literacka. W tekście można zamieścić ilustrację wykonaną w dowolnej technice samodzielnie przez ucznia. Maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2 

4. Termin składania prac plastycznych i literackich: 9 stycznia 2017 r. – 25 stycznia 2017 r.

Grupy przedszkolne i zerówki oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Prace plastyczne można składać osobiście w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2 w Krakowie lub przesłać na adres powyższej szkoły z dopiskiem:

Ogólnopolski konkurs „Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie” Liliana Majda-Niezgoda Wiceprezes TNBSP O. w Krakowie e-mail: konkursTNBSP@interia.pl

Prace literackie należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną, zalecany format PDF, na adres:

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: Beata Janik e-mail: beata.janik@pbw.edu.pl

Uczniowie gimnazjum: Elżbieta Turek e-mail: konkursgim@o2.pl

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Dorota Szafraniec e-mail: konkurs.tnbsp@gmail.com

Powyższe osoby są osobami do kontaktu związanymi z daną kategorią wiekową.

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Przy pracach plastycznych decyduje data stempla pocztowego. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na podany adres. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek nadesłanych drogą pocztową.

5. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów oraz uzyskanie zgody na publikację wizerunku osób występujących na zdjęciach. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy.

6. Szkoła może zgłosić do konkursu z każdej kategorii wiekowej maksymalnie 5 prac. Placówki, które nadeślą większą ilość zgłoszeń niż określa to regulamin, nie zostaną poddane ocenie.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8. Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników.

9. Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Zał. 1 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację uczestnika. Do prac przesłanych elektronicznie należy obligatoryjnie dołączyć skan podpisanej zgody Rodzica/Opiekuna.

10. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora według następujących kryteriów:

- zgodność z regulaminem,

- zgodność z tematyką Konkursu,

- oryginalność, pomysłowość, estetyka i jakość wykonania pracy,

- bogactwo treści i spójność tekstu,

- poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

- zachowanie wszystkich przepisów prawa autorskiego.

Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

11. Decyzje jury konkursu są ostateczne.

12. W kwestiach spornych, nieokreślonych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

13. Listy laureatów (imiona i nazwiska Uczestników oraz nazwa placówki) zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP Oddział w Krakowie www.tnbsp.malopolska.pl 17 lutego 2017 r., w Światowy Dzień Kota.

O zwycięstwie w konkursie laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą elementem wystaw organizowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Dla laureatów Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uroczyste podsumowanie konkursu będzie miało miejsce w Dworze Czeczów (ul. ks. J. Popiełuszki 36 w Krakowie) 3 marca 2017 r. o godz. 12.00.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej TNBSP Oddział w Krakowie www.tnbsp.malopolska.pl), a także zamieszczenie tekstów literackich, fotografii prac i ich autorów w materiałach reklamowych, katalogach i na stronach internetowych TNBSP Oddział w Krakowie oraz Partnerów Konkursu.

15. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

16. Udział w konkursie jest bezpłatny.

17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

18. Ogólnych informacji na temat konkursu udziela :

Agnieszka Miśkiewicz – koordynator konkursu

Prezes TNBSP Oddział w Krakowie

e-mail: tnbspkrakow@mailplus.pl

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE

Imię dziecka:………………………………………

Nazwisko dziecka:…………………………………

Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów…………………………………


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Krakowie z siedzibą I Liceum Ogólnokształcące, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków.

2. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych.

3. Przysługuje mi prawo do wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora Konkursu TNBSP – Oddział w Krakowie, Organizator nabywa prawo własności do przysłanych materiałów.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych .........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko autora pracy konkursowej) zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 1662) na potrzeby organizacji i promocji Konkursu oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach internetowych ​www.tnbsp.malopolska.pl​, na stronach partnerów konkursu i w mediach.

…….…………….…………………………………........

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego


Załącznik 2

WZÓR PODPISU PRACY*

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wiek i klasa

Imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje

Nazwa placówki, gdzie praca została wykonana

Adres placówki

Telefon placówki

E-mail placówki

Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna

Telefon kontaktowy nauczyciela / opiekuna

 

*PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAM