Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa


Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa zostało założone w 1994 roku z inicjatywy aktywnej grupy Bieżanowian. Wykorzystując tradycje i doświadczenia działalności organizacji spółdzielczych, patriotycznych, kulturalnych i sportowych wykreowali oni model funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego Bieżanowa, rozbudzając lokalną aktywność społeczną.

W historii Bieżanowa zaowocowało to znaczącymi osiągnięciami organizacji kulturalnych i sportowych, a przede wszystkim społecznych komitetów modernizacji Bieżanowa, efektem działań których jest funkcjonująca dziś siatka ulic, sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna, trzy szkoły oraz nowy kościół.

Tak duży bagaż dokonań wymagał dalszych działań, ochrony i zachowania w pamięci ich inspiratorów – stał się także głównym przyczynkiem powstania Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

CELE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA:

1. Integrowanie społeczności Bieżanowa i inspirowanie jej aktywności na rzecz działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, szczególnie społeczno – kulturalnym.

2. Upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o historii Bieżanowa i dokonaniach jego mieszkańców.

3. Dbałość, ochrona i ratowanie przedmiotów i obiektów zabytkowych Bieżanowa.

4. Opieka nad miejscami pamięci po zasłużonych mieszkańcach Bieżanowa w kraju i za granicą.

5. Promowanie i pomoc w rozwoju intelektualnym, nauce i studiach uzdolnionym młodym Bieżanowianom.

Pierwszym prezesem Towarzystwa był znany i zasłużony Bieżanowianin Jan Madej. Pełnił on tę funkcję w latach 1994 – 2002, kiedy nadano mu tytuł Prezesa Honorowego. Od 2002 funkcję prezesa pełni Zygmunt Szewczyk.

W dniu 21.10.2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa, na którym dokonano podsumowania działalności Zarządu, wybrano nowe władze oraz nakreślono zadania i kierunki dalszych działań.

Głównym przedsięwzięciem Towarzystwa jest obecnie koordynacja organizacji obchodów Jubileuszu 800- lecia Bieżanowa.


SKŁAD ZARZĄDU TOWARZYSTWA:

Prezes: Janusz Jaglarz

V-ce Prezes: Lucyna Henryka Nowak

V-ce Prezes: Patryk Bujak

Skarbnik: Leszek Poszeluźny

Członek Zarządu: Joanna Olbert-Jaki


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodniczący: Adam Dziob

Członek Komisji: Helena Pater

Członek Komisji: Janina Stolarz

Dnia 11 października 2018 roku w Dworze Czeczów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa, na którym m.in. wybrano nowe władze.


                                            Fragment stałej ekspozycji poświęconej historii Bieżanowa - piwnice Dworu Czeczów