KONKURS "PAMIĄTKA Z BIEŻANOWA I PROKOCIMIA"

KONKURS "PAMIĄTKA Z BIEŻANOWA I PROKOCIMIA"

Ogólne

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MAJĄCYCH ŻYŁKĘ PROJEKTANTA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ARTYSTÓW, PLASTYKÓW, RZEMIEŚLNIKÓW, RĘKODZIELNIKÓW, TAKŻE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH (ZWŁASZCZA LICEÓW PLASTYCZNYCH), STUDENTÓW UCZELNI I WYŻSZYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE "PAMIĄTKA Z BIEŻANOWA I PROKOCIMIA". KONKURS JEST PROJEKTEM, KTÓRY WYGRAŁ W KONKURSIE BUDŻET OBYWATELSKI.

Proponowany przez nas konkurs ma na celu stworzenie pamiątki z krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. Pragniemy, aby pamiątka ta nawiązywała do historii, kultury, tradycji i terenów naszej Dzielnicy. Poprzez estetyczną i nienaganną jakościowo pamiątkę chcemy promować lokalną kulturę i zaoferować mieszkańcom oraz turystom pięknie wykonany przedmiot.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie oraz projekty należy kierować do biura Dworu Czeczów w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. na adres mailowy: czeczow@ckpodgorza.pl lub korespondencyjny: Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30-898 Kraków.

Regulamin Konkursu

„Pamiątka z Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim”

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest związany z realizacją Projektu nr 32 zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pod nazwą „Pamiątka z Bieżanowa i Prokocimia”.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Pamiątka z Bieżanowa i Prokocimia” (nazywanego dalej „Konkursem”), a także wyboru zwycięzców w Konkursie.

3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13, 30-510 Kraków - jednostka organizacyjna Dwór Czeczów (30-898 Kraków ul. Ks. Popiełuszki 36), zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Cele Konkursu

1. Głównym celem Konkursu jest stworzenie pamiątki z krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, takiej, która nawiązywałaby do historii, kultury, tradycji i terenów, które obejmuje obecna Dzielnica XII. Tworząc estetyczną i nienaganną jakościowo pamiątkę Organizator chce promować lokalną kulturę i zaoferować mieszkańcom i turystom pięknie wykonany przedmiot, którego symbolika będzie nawiązywała do miejsca, gdzie mieszkają lub w przyjemny sposób spędzili czas. Konkurs ma na celu popularyzację polskiego wzornictwa terenu Krakowa i najbliższych okolic oraz odnowienie zainteresowania mieszkańców Dzielnicy historią, tradycjami, kulturą oraz dorobkiem jej mieszkańców.

2. Celami dodatkowymi Konkursu są:

1) integracja mieszkańców Dzielnicy wokół wspólnych znaków i symboli,

2) poszerzenie wiedzy o lokalnej kulturze, twórczości i symbolice, a także
o krakowskim i polskim wzornictwie,

3) zachęcenie mieszkańców i turystów do częstszego podejmowania świadomych wyborów konsumenckich,

4) kształtowanie wśród mieszkańców poczucia dumy z przynależności do dzielnicowej społeczności, jak też troski o swoją „Małą Ojczyznę”;

5) szeroko pojęta promocja Dzielnicy XII oraz informowanie o ciekawych lokalnych miejscach.

§3

Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs ma charakter otwarty, choć w szczególności kierowany jest do projektantów, artystów, plastyków, rzemieślników i rękodzielników, a także licealistów i studentów uczelni i wyższych szkół artystycznych.

3. Nie można zgłosić projektu prezentowanego kiedykolwiek i gdziekolwiek wcześniej.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły co najmniej 15 lat, uczestniczące indywidualnie lub jako zespoły maksymalnie 4-osobowe. Zespół będzie traktowany jak jeden uczestnik. Uczestnictwo w zespole wyklucza możliwość uczestnictwa w innym zespole lub indywidualnie.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin. Zakaz ten dotyczy także Radnych Dzielnicy XII, członków Jury i członków ich rodzin.

6. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku osoby niepełnoletniej, na udział w Konkursie wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości, w szczególności Uczestnik, przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu – niezbędnych do kontaktu z Organizatorem oraz podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie projektu oraz formularza zgłoszeniowego, zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na:

1) sporządzenie listy Uczestników biorących udział w Konkursie w celu wytypowania zwycięzców nagród (Nagrodzonych) oraz osób, którym zostaną przyznane ewentualne wyróżnienia (Wyróżnionych),

2) na opublikowanie na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora swojego imienia i nazwiska.

11. Dopuszcza się nadesłanie maksymalnie trzech projektów (zwanych dalej z osobna lub łącznie „Projektem”) przez każdego z Uczestników Konkursu. W przypadku nadesłania przez Uczestnika dwóch lub trzech projektów Jury będzie mogło nagrodzić tylko i wyłącznie jeden z nich.

12. Organizator ustala siedmioosobowe Jury Konkursu („Jury") powołane do wyłonienia laureatów Konkursu. Skład Jury:

1) Przedstawiciel Organizatora,

2) Autor Projektu,

3) Przedstawiciel Rady Dzielnicy XII,

4) Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia,

5) Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa,

6) Zaproszony profesjonalny plastyk,

7) Zaproszony historyk znający historię dzielnicy.

13. Jury działa zgodnie z ogłoszonym Regulaminem zatwierdzonym przez Organizatora.

14. Z obrad Jury sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich biorących udział w obradach członków Jury.

15. Obsługę organizacyjną Jury sprawuje osoba wyznaczona przez Organizatora spośród jego pracowników.

16. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

1) 14 kwietnia 2020 r., godz. 20.00 - ogłoszenie Konkursu,

2) 30 września 2020 r. godz. 15.00 - zakończenie przyjmowania prac,

3) od 1 do 3 października 2020 r. - obrady Jury,

4) 7 października 2020 r. - ogłoszenie wyników.

§ 4

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne stworzenie oraz zgłoszenie projektu koncepcyjno-realizacyjnego pamiątki nawiązującej do tradycji, kultury, terenu i zwyczajów kultywowanych na terenie Dzielnicy XII, zwanej dalej także Pamiątką.

2. Uczestnik Konkursu w terminie do 30 września 2020 r., do godziny 15.00, (decyduje data oraz godzina dostarczenia prac drogą elektroniczną) zobowiązany jest:

1) przesłać 2 plansze w formie cyfrowej z wizualizacjami projektu zgodnie z pkt. 9 ppkt. 1 niniejszego paragrafu wraz z opisem zgodnym z pkt. 9 ppkt. 2 niniejszego paragrafu,

2) dopuszczalne jest też oprócz plansz (wymienionych w ppkt. 1) przesłanie gotowych projektów.

3. Plansze prezentujące projekt muszą spełniać wymogi techniczne opisane
w punktach poniższych. Prace niespełniające wymogów technicznych nie będą oceniane w Konkursie.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz związane
z przysłaniem prac ponosi Uczestnik konkursu.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne stworzenie oraz zgłoszenie pracy konkursowej.

6. Prace należy przesyłać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu transferu danych www.wetransfer.comna e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl lub zgrane na nośnik danych (np. płyta CD) pocztą na adres Organizatora: Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30-898 Kraków.

7. Materiały pomocne w spełnieniu warunków merytorycznych Konkursu będą dostępne pod internetowym adresem: www.dworczeczow.pl Telefon do kontaktu w sprawie Konkursu 12 651 39 13, 509 590 322 dostępny w godzinach 9.00 – 17.00.

8. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

1) zgodność z samą definicją pamiątki jako przedmiotu niewielkiego, poręcznego, lekkiego, który przywołuje lub ma przywołać wspomnienia o jakimś miejscu, wydarzeniu lub osobie,

2) nawiązanie stylistyczne do dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji z terenu Dzielnicy XII;

3) wysoki poziom artystyczny, w tym potencjał projektu pamiątki w zakresie promocji kultury i tradycji Dzielnicy XII;

4) możliwość wdrożenia projektu pamiątki, w tym możliwość produkcji na większą skalę;

5) Organizator zastrzega sobie prawo do preferencyjnego potraktowania projektów, które zakładają jednostkowy koszt produkcji na poziomie podobnych produktów;

6) oryginalność pamiątki i jej użyteczność w życiu codziennym;

7) możliwość wykorzystania zgłoszonego projektu do użytkowania go w oficjalnych znakach i dokumentach Dzielnicy XII.

9. Prace nadsyłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

1) projekty konkursowe - prace w formie plansz należy dostarczyć do Organizatora tylko i wyłącznie w formie cyfrowej: minimum dwie plansze zapisane w plikach w formacie .tif lub .pdf, w rozmiarze 40 cm x 40 cm, w rozdzielczości minimum 300 DPI, bez warstw, bez dodatkowych kanałów, przestrzeń barw: RGB,

2) oddzielnie do plansz konkursowych należy załączyć w formacie pliku *.rtf / *.doc. / *pdf.:

- specyfikację techniczną wykonania projektu zawierającą wymiary i użyte materiały,

- krótki opis idei pamiątki,

- opis autora projektu,

- opis technologii wykonania pamiątki,

- szacunkowy koszt produkcji jednostkowej przy nakładzie 100 szt. oraz 1000 szt.,

- wypełniony, odręcznie podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Organizator zobowiązuje się do nierozpowszechniania prac nienagrodzonych (bezpowrotna likwidacja elektronicznych projektów), wedle wyboru uczestnika - odsyłania do nadawcy bądź likwidacji nadesłanych artefaktów w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu.

§5

Nagrody w Konkursie

1. Jury przyzna następujące nagrody:

1) I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych),

2) II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych),

3) III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Jury może przyznać także maksymalnie 2(słownie: dwa) wyróżnienia po 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).

3. Organizator wypłaci nagrody pieniężne Nagrodzonym lub Wyróżnionym na konta bankowe wskazane w pisemnej umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie lub gotówkę w kasie w siedzibie Organizatora, wedle wyboru tych osób.

4. Każdy zespół zobowiązany jest do podania reprezentanta zespołu, któremu zostanie wypłacona nagroda lub wyróżnienie, w sposób wskazany powyżej. Osoba ta będzie upoważniona do odbioru nagrody lub wyróżnienia w imieniu pozostałych członków zespołu.

5. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych od przyznanych nagród lub wyróżnień opłaci Organizator z kwoty brutto nagrody lub wyróżnienia.

6. Poza nagrodami lub wyróżnieniami, o których mowa w ppkt-cie 1, Narodzonemu lub Wyróżnionemu, nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie od Organizatora, w tym w szczególności za przeniesienie majątkowych praw autorskich i wyrażenie zgód na wykonywanie praw zależnych i osobistych.

§ 6

Prezentacja zgłoszonych do Konkursu prac

W trakcie uroczystości ogłoszenia Nagrodzonych lub Wyróżnionych Projektów (Uroczysta Gala) zostaną wyświetlone projekty koncepcyjno-realizacyjne zgłoszone do Konkursu - wszystkie albo wybrane przez Organizatora. Tym samym Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów koncepcyjnych, które zostaną wyświetlone.

W trakcie tej uroczystości Organizator może wystawić nadesłane projekty, przy czym ich wybór będzie dokonany na zasadach analogicznych jak w zdaniu drugim.

§ 7

Prawa autorskie

1. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

1) przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do projektu i prawa te nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich,

2) projekt jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła,

3) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych,

4) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, do czasu formalnego zakończenia konkursu (Uroczysta Gala) na korzystanie poprzez udostępnienie członkom Jury celem dokonania wyboru oraz upublicznienie przez Organizatora nadesłanego projektu w postaci prezentacji multimedialnej w trakcie Uroczystej Gali lub wystawienia tych projektów podczas tej Gali.

2. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się, w przypadku, gdy jego praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona, do zawarcia pisemnej umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie, na następujących zasadach:

1) Przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej lub wyróżnionej Pamiątki oraz do wszystkich jej elementów składowych, zwanej dalej utworem, bez ograniczenia co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;

b) Zwielokrotnianie na nośnikach w technikach wymaganych do realizacji Pamiątki,

c) Wprowadzanie zwielokrotnionych nośników do obrotu;

d) Najem i użyczenie;

e) Publiczne udostępnienie nośników;

f) Publiczne odtwarzanie;

g) Wprowadzenie do pamięci komputera;

h) Publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp
w wybranym miejscu i czasie;

i) Sporządzenie wersji obcojęzycznych;

j) Publicznej prezentacji.

2) Przeniesie praw do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie nim przez inne podmioty,
w zakresie, o którym mowa powyżej,

3) Przeniesienie, o którym mowa w ppkt-ach 1-2 dotyczy również wszelkich wersji utworu dostarczonych przez Autora, jak również powstałych w wyniku wykonywanych przez Organizatora uprawnień, o których mowa w ppkt-cie 2 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie,

4) Autor wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora lub wskazany przez niego podmiot autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:

a) dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechnianie utworu w takiej postaci,

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych,

c) dokonywanie wyboru sposobu oznaczania autorstwa utworu.

3. W przypadku, gdy Nagrodzony lub Wyróżniony nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie lub nie zawrze jej w terminie wyznaczonym przez Organizatora,Organizator będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy z autorem Pamiątki, która zdobyła, poza Pamiątkami nagrodzonymi lub wyróżnionymi, najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Jury.

§ 8

Zgłoszenie do Konkursu

1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza został zamieszczony na stronie www.dworczeczow.pl

2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i wysłany drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem konkursowym zawierającym projekty konkursowe - prace w formie plansz oraz plik w formacie pliku *.rtf / *.doc. / *pdf. z wszystkimi niezbędnymi danymi, o których mowa w pkt. 9.2 § 4 na adres e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl lub zgrane na nośnik danych (np. płyta CD) pocztą na adres Organizatora: Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30-898 Kraków do dnia 30 września 2020 r., do godziny 15.00. W przypadku jeśli wysłane zgłoszenie będzie niekompletne, Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania go w Konkursie.

3. Uczestnik ma obowiązek podpisania oświadczenia zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym.

4. Projekty zgłoszone do Konkursu muszą być podpisane i opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację z ich autorem. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.

§9

Ochrona danych osobowych

1. W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwanego „RODO” Organizator informuje Uczestników Konkursu, że jest on Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu udziału w Konkursie.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora mogą być wykorzystywane w celu organizacji Konkursu na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w Formularzu Zgłoszeniowym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. Dane osobowe zbierane przez Organizatora mogą być udostępnione podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Organizator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawnicze oraz partnerom handlowym.

4. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

a) Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza teren EU/EOG.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a także po tym czasie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

a) do sprostowania (poprawiania swoich danych);

b) do usunięcia danych;

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e) do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

8. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: www.ckpodgorza.pl

§10

Postanowienia końcowe

1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków regulaminu,

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,

4) zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do Organizatora Konkursu
o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu. Pytania należy zadawać drogą elektroniczną na adres: czeczow@ckpodgorza.pl

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, a od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

5. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.

6. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona w uroczysty sposób,
a następnie zamieszczona na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

7. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym praw do nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnych zmian w Regulaminie, w tym harmonogramie konkursu na każdym jego etapie. O zmianach powiadomi na stronie Organizatora.

11. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez Organizatora, którego decyzję będą ostateczne.


Link do dokumentów

https://www.dropbox.com/sh/45bc6alskemojgq/AAADT7HCcmhBj1VrziJ_TCWKa?dl=0​LINK do dokumentów:

https://www.dropbox.com/sh/45bc6alskemojgq/AAADT7HCcmhBj1VrziJ_TCWKa?dl=0