KONKURS ORTOGRAFICZNY "O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII"

KONKURS ORTOGRAFICZNY "O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII"

Dla młodzieży

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV, V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM "O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII", KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 24 MARCA 2020 R. O GODZ. 10.00.

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII

I.Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II.Cele i warunki konkursu

1.Konkurs ma na celu motywowanie uczniów do rozwijania i doskonalenia znajomości stosowania zasad ortograficznych, wyrabianie czujności ortograficznej, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W Konkursie zostanie wyłoniony „Mistrz Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

2.Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu testu z lukami. Uczestnicy Konkursu otrzymają do uzupełnienia tekst ze zróżnicowanym materiałem ortograficznym. Test zostanie przeprowadzony w Dworze Czeczów.

3.Uczestnicy Konkursu przynoszą ze sobą pióra lub długopisy (nie używają ołówków, korektorów).

4.Wszelkie nieczytelne lub niejednoznaczne zapisy będą skutkowały utratą punktów przez uczestnika Konkursu. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie błędne propozycji zapisu i napisanie powyżej wersji poprawnej.

5.Poprawność ortograficzną testów konkursowych sprawdzi komisja wyłoniona przez organizatorów Konkursu. Zwycięzcą Konkursu w poszczególnych grupach wiekowych zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów w teście. W przypadku osiągnięcia przez co najmniej dwóch uczestników Konkursu jednakowych wyników, zostanie przeprowadzona dogrywka – pisanie 10 wyrazów z przygotowanej wcześniej listy. Dogrywkę wygrywa uczeń, który popełni najmniej błędów. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, zostaną ustalone miejsca równorzędne.

6.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia. O wynikach Konkursu zostaną powiadomieni nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu.

7.Konieczne jest załączenie karty zgłoszenia uczestnika wraz z klauzulami zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III.Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- test ortograficzny dla klas IV SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas V SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas VI SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

IV.Termin

Konkurs ortograficzny odbędzie się dnia 24 marca (wtorek) o godzinie 10.00 w Dworze Czeczów, filii Centrum Kultury Podgórza, mieszczącym się w Krakowie przy ul. ks. J. Popiełuszki 36 (dojazd autobusami 143, 243 – z Płaszowa oraz 133 – z Łagiewnik, 163).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy kierować do biura Dworu Czeczów w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020 r. telefonicznie lub mailowo: numer telefonu: 12 651 39 13, e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl

V.Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów Konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Dworski Laur Mistrza Ortografii”. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania dwóch wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

VI. Finał Konkursu

Uczniowie szkół uczestniczących w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród. O uroczystym finale Konkursu szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora

VII.Postanowienia końcowe

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.