Konkursy

Dla dorosłych

KONKURS FOTOGRAFICZNY „BOHATER DZIECIŃSTWA”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„BOHATER DZIECIŃSTWA”

I.Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II.Cele, tematyka, warunki konkursu

Konkurs ma na celu przypomnienie sobie przez rodzica swojego bohatera z dzieciństwa (bohater z bajki, filmu, książki, komiksu, opowieści, legendy i inne), którego rodzic podziwiał, uwielbiał, gdy był mały. Następnie wykreowanie bohatera na swoim dziecku tzn. przebranie dziecka za bohatera z dzieciństwa lub pokazanie dziecka z charakterystycznymi elementami jego wyglądu i przyborami, które są nieodłącznym elementem postaci. Kształtowanie wyobraźni rodzica, rozwijanie fotograficznych zdolności oraz stworzenie możliwości zaprezentowania swojego dziecka jako bohatera z dzieciństwa.

Tematem Konkursu jest zdjęcie dziecka, przedstawiającego bohatera z dzieciństwa rodzica.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do dnia 27.05.2019 r. fotografii w formacie A5 w kolorze. Zdjęcie może być zrobione aparatem cyfrowym, lustrzanym, bądź tym w telefonie komórkowym. Zdjęcia mogą być wykonane w poziomie lub pionie, wydruk w formacie A5 w kolorze.

Prace konkursowe należy opatrzyć czytelną metryczką, zawierającą następujące informacje:

- imię i nazwisko rodzica

- imię i nazwisko dziecka

- nazwę filii Klubu Rodziców do której się przynależy

- nazwę bohatera dzieciństwa.

Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu oraz na potrzeby wystawy fotograficznej, bądź umieszczeniu informacji o wygranej osobie na profilu Facebook Dworu Czeczów. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, bądź zdjęcia fotografii zostaną umieszczone na profilu Facebook Dworu Czeczów.

Konieczne jest załączenie deklaracji uczestnika wraz z deklaracją RODO. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III.Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do rodziców należących do Klubu Rodziców Centrum Kultury Podgórza i podległych filii oraz ich dzieci. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- od 0 do 12 miesięcy

- od 13 miesięcy do 2 lat

- od 2 lat do 3 lat.

IV.Termin

Prace wraz z wypełnionymi deklaracjami należy dostarczyć w terminie do 27.05.2019 r. do Dworu Czeczów ul. ks.J.Popiełuszki 36 lub Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13.

V.Kryteria oceny

Podczas oceniania prac powołana przez Organizatora komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: pomysłowość, kreatywne przedstawienie bohatera i jego charakterystycznych elementów oraz jakość fotografii.

VI.Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla wszystkich uczestników podziękowania za udział w Konkursie, a dla zwycięzcy Konkursu darmowe wejście dla całej rodziny na Koncert Gordonowski, który odbędzie się w czerwcu oraz niespodziankę.

VII. Finał Konkursu

Finał Konkursu odbędzie się 31 maja 2019 r. w Dworze Czeczów. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą sms-ową o odbywającej się uroczystości ogłoszenia wyników i wręczeniu podziękowań.

VIII.Postanowienia końcowe

Autorzy zgłaszanych prac wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Prace złożone na Konkurs nie są zwracane uczestnikom.

Dla dzieci

KONKURS PLASTYCZNY „PODNIEBNE WĘDRÓWKI PTAKÓW”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PODNIEBNE WĘDRÓWKI PTAKÓW”

ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PTAKÓW

I.Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II.Cele i warunki konkursu

1.Corocznie od 2006 r. obchodzimy w maju Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Celem święta jest promowanie ochrony wędrujących ptaków na całym świecie, szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. Konkurs „Podniebne wędrówki ptaków” ma na celu upowszechnienie wśród dzieci wiedzy na temat gatunków ptaków wędrownych, a także rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji poprzez środki wyrazu plastycznego.

2.Tematem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej gatunkami ptaków wędrownych. Pracę konkursową należy wykonać w jednej z podanych technik plastycznych (do wyboru): rysunek ołówkiem, rysunek węglem, kompozycja płaska w technice mieszanej (wydzieranka, wyklejanka, kolaż), techniki malarskie: tempera (plakatówka), akwarela, akryl, pastel olejny, pastel suchy, techniki przestrzenne: origami, papieroplastyka, ceramika, plastelina, technika mieszana. Maksymalny format pracy konkursowej to A3 (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane płaskie) oraz 30x30 cm, w przypadku kompozycji przestrzennych.

3.Praca konkursowa musi być zgodna z tematem konkursu.

4.Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie, podając imię, nazwisko, wiek autora pracy oraz nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza autor zgłoszonej pracy.

5.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi indywidualnie, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach plastycznych.

6.Konieczne jest załączenie deklaracji uczestnika wraz z deklaracją RODO oraz karty nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III.Kategorie konkursowe

Konkurs jest adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych. Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- 4-5 lat

- 6-8 lat

- 9-11 lat

- 12-14 lat

IV.Kryteria oceny prac konkursowych

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem Konkursu, pomysłowość i oryginalność kompozycji, estetyka wykonania. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora Konkursu.

V.Termin

Prace konkursowe należy dostarczyć do biura Dworu Czeczów, w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielamy telefonicznie i mailowo – numer telefonu: 12 651 39 13, e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl

VI.Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

VII.Finał Konkursu

Szkoły uczestniczące w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród. O uroczystym finale Konkursu szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora.

VIII.Postanowienia końcowe

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Dla dzieci

KONKURS ORTOGRAFICZNY O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII

I. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II. Cele i warunki konkursu

1.Konkurs ma na celu motywowanie uczniów do rozwijania i doskonalenia znajomości stosowania zasad ortograficznych, wyrabianie czujności ortograficznej, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W Konkursie zostanie wyłoniony „Mistrz Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

2.Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu testu z luką. Uczestnicy Konkursu otrzymają do uzupełnienia tekst ze zróżnicowanym materiałem ortograficznym. Test zostanie przeprowadzony w Dworze Czeczów.

3.Uczestnicy Konkursu przynoszą ze sobą pióra lub długopisy (nie używają ołówków, korektorów).

4.Wszelkie nieczytelne lub niejednoznaczne zapisy będą skutkowały utratą punktów przez uczestnika Konkursu. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie błędnego zapisu i napisanie powyżej wersji poprawnej.

5.Poprawność ortograficzną testów konkursowych sprawdzi komisja wyłoniona przez organizatorów Konkursu. Zwycięzcą Konkursu w poszczególnych grupach wiekowych zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów w teście. W przypadku osiągnięcia przez co najmniej dwóch uczestników Konkursu jednakowych wyników, zostanie przeprowadzona dogrywka – pisanie 10 wyrazów z przygotowanej wcześniej listy. Dogrywkę wygrywa uczeń, który popełni najmniej błędów. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, zostaną ustalone miejsca równorzędne.

6.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia. O wynikach Konkursu zostaną powiadomieni nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu.

7.Konieczne jest załączenie karty zgłoszenia uczestnika wraz z klauzulami zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III. Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- test ortograficzny dla klas IV SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas V SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas VI SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

IV. Termin

Konkurs ortograficzny odbędzie się dnia 28 marca (czwartek) o godzinie 10.00 w Dworze Czeczów, filii Centrum Kultury Podgórza, mieszczącym się w Krakowie przy ul. ks. J. Popiełuszki 36 (dojazd autobusami 143, 243 – z Płaszowa oraz 133 – z Łagiewnik, 163).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy kierować do biura Dworu Czeczów w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. telefonicznie lub mailowo: numer telefonu: 12 651 39 13, e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl

V. Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów Konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Dworski Laur Mistrza Ortografii”. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania dwóch wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

VI. Finał Konkursu

Uczniowie szkół uczestniczących w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród. O uroczystym finale Konkursu szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora

VII. Postanowienia końcowe

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

więcej