Konkursy

Dla dzieci

KONKURS ORTOGRAFICZNY O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

O DWORSKI LAUR MISTRZA ORTOGRAFII

I. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II. Cele i warunki konkursu

1.Konkurs ma na celu motywowanie uczniów do rozwijania i doskonalenia znajomości stosowania zasad ortograficznych, wyrabianie czujności ortograficznej, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W Konkursie zostanie wyłoniony „Mistrz Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

2.Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu testu z luką. Uczestnicy Konkursu otrzymają do uzupełnienia tekst ze zróżnicowanym materiałem ortograficznym. Test zostanie przeprowadzony w Dworze Czeczów.

3.Uczestnicy Konkursu przynoszą ze sobą pióra lub długopisy (nie używają ołówków, korektorów).

4.Wszelkie nieczytelne lub niejednoznaczne zapisy będą skutkowały utratą punktów przez uczestnika Konkursu. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie błędnego zapisu i napisanie powyżej wersji poprawnej.

5.Poprawność ortograficzną testów konkursowych sprawdzi komisja wyłoniona przez organizatorów Konkursu. Zwycięzcą Konkursu w poszczególnych grupach wiekowych zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów w teście. W przypadku osiągnięcia przez co najmniej dwóch uczestników Konkursu jednakowych wyników, zostanie przeprowadzona dogrywka – pisanie 10 wyrazów z przygotowanej wcześniej listy. Dogrywkę wygrywa uczeń, który popełni najmniej błędów. W przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, zostaną ustalone miejsca równorzędne.

6.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia. O wynikach Konkursu zostaną powiadomieni nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu.

7.Konieczne jest załączenie karty zgłoszenia uczestnika wraz z klauzulami zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III. Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- test ortograficzny dla klas IV SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas V SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

- test ortograficzny dla klas VI SP (czas trwania: maksymalnie 45 minut)

IV. Termin

Konkurs ortograficzny odbędzie się dnia 28 marca (czwartek) o godzinie 10.00 w Dworze Czeczów, filii Centrum Kultury Podgórza, mieszczącym się w Krakowie przy ul. ks. J. Popiełuszki 36 (dojazd autobusami 143, 243 – z Płaszowa oraz 133 – z Łagiewnik, 163).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy kierować do biura Dworu Czeczów w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. telefonicznie lub mailowo: numer telefonu: 12 651 39 13, e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl

V. Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów Konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Dworski Laur Mistrza Ortografii”. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania dwóch wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

VI. Finał Konkursu

Uczniowie szkół uczestniczących w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród. O uroczystym finale Konkursu szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora

VII. Postanowienia końcowe

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Dla dzieci

KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELKANOC”

I. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 36, 30 – 899 Kraków, tel. 12 651 13 39.

II. Cele, tematyka, warunki konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie i zainteresowanie uczestników, tj. dzieci oraz młodzież, tradycjami związanymi z obchodzeniem Świąt Wielkiejnocy, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz stworzenie możliwości prezentacji talentów plastycznych.

Tematem Konkursu są prace plastyczne inspirowane Świętami Wielkanocnymi.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do dnia 25.03.2019 r. własnoręcznie wykonanej pracy – jednej ozdoby. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, mogą mieć formę przestrzenną lub płaską w postaci kart okolicznościowych bądź obrazków. W przypadku prac płaskich powinny mieć maksymalnie format A3. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Prace konkursowe należy opatrzyć czytelną metryczką, zawierającą następujące informacje:

- imię, nazwisko autora

- klasę oraz nazwę i adres placówki szkolno-wychowawczej

- imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego do Konkursu.

Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu oraz na potrzeby wystawy pokonkursowej. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Konieczne jest załączenie deklaracji uczestnika wraz z deklaracją RODO oraz karty nauczyciela przygotowującego do Konkursu. Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

III. Kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Dzielnicy XII – Bieżanów-Prokocim. Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- do 6 roku życia (dzieci w wieku przedszkolnym)

- uczniowie klas I-III SP

- uczniowie klas IV-VIII SP.

IV. Termin

Prace wraz z wypełnionymi deklaracjami należy dostarczyć w terminie do 25.03.2019 r. do Dworu Czeczów.

V. Kryteria oceny

Podczas oceniania prac powołana przez Organizatora komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: pomysłowość, staranność wykonania, wrażenia artystyczne, nawiązanie do tradycji świątecznych.

VI. Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów Konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

VII. Finał Konkursu

Finał Konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Dworze Czeczów. Wszystkie placówki szkolno-wychowawcze uczestniczące w Konkursie zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.

VIII. Postanowienia końcowe

Autorzy zgłaszanych prac wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Prace złożone na Konkurs nie są zwracane uczestnikom.

więcej